Systeemgericht werken 
Systeemgericht werken is een visie van waaruit men naar een cliënt/leerling kijkt. Het resultaat is een werkwijze waarbij systeemtheoretische principes als interactie, wederkerigheid en regels een rol spelen. Met de cliënt/leerling bepaalt de social worker hoe deze principes worden ingezet.
Een systeem bestaat uit verschillende delen die samen een eenheid vormen. Het gaat hierbij niet alleen om één van de delen op zich of om het geheel maar om de verhoudingen onderling. Het systeem streeft gezamenlijk impliciete of expliciete doelen na, bijvoorbeeld: het opvoeden en verzorgen van kinderen. Daarnaast hebben (sub)systemen hun eigen normen, waarden, rollen, communicatiestijlen, dominante opvattingen en doelen, leerstijlen enzovoorts.
Voorbeelden van systemen zijn: een individu waarbij verschillende stelsels samen de persoon vormen, zoals de psyche, het gevoel, het denken, de persoonlijkheid of een gezin met vader, moeder met één of meerdere kinderen. Binnen één systeem kunnen subsystemen bestaan. Een voorbeeld van een subsysteem binnen een gezin zijn “de ouders”.
Systeemgericht werken is belangrijk voor ons, omdat wij te maken hebben met een kind die opgroeit in een systeem. Vaak gaat het niet goed in het systeem waardoor een kind bepaald gedrag vertoont. Om dit zo goed mogelijk te kunnen beïnvloeden is het belangrijk om met het gehele systeem aan de slag te gaan.

Competentiegericht werken
Deze methodiek kijkt naar de aanwezige competenties van een cliënt/leerling. De begeleider ondersteunt bij het bewust worden van de eigen sterke kanten en hoe deze inzetbaar zijn bij het halen van de doelen van de cliënt/leerling.
De benadering is gericht op het uitbreiden van de competenties waar dit kan, zodat zo zelfstandig mogelijk functioneren haalbaar wordt. De methodiek sluit aan bij de eigen kracht van de cliënt/leerling en proberen deze te activeren bij het realiseren van doelen. Het legt het accent op het creëren van nieuwe mogelijkheden en op het samen opbouwen en activeren van een steunend netwerk.
Als je gaat werken met systeemgericht werken is het eigenlijk meer dan logisch dat je ook werkt met competentiegericht werken. Met de desbetreffende mensen creëer je doelen waar je dan naartoe streeft. Denkend aan de cliënt/leerling, docent en ouders/gezin.

Handelingsgericht werken
Bij FIVE2CONNECT willen we graag doen wat werkt. Bij het handelingsgericht werken staan de onderwijsbehoeften van de cliënt/leerling centraal. Het afstemmen en de wisselwerking tussen cliënt/leerling en zijn omgeving is daarbij van belang. De leerkracht is elke dag met de cliënt/leerling en heeft waardevolle informatie, waardoor ook de input van de leerkracht wordt meegenomen. FIVE2CONNECT vindt het belangrijk om positieve aspecten van de cliënt/leerling, leerkracht, groep de school en de ouders in kaart te brengen. Het is belangrijk om positief gedrag te zien en te benoemen zodat er meer mogelijkheden zijn om de hulpvraag op te lossen. De constructieve samenwerking tussen de school, de ouders en andere belangrijke personen in het leven van de cliënt/leerling maakt een traject tot een succes. FIVE2CONNECT werkt doelgericht en met korte en lange termijndoelen die SMART geformuleerd zijn samen met de leerling en zijn netwerk. Tot slot is de werkwijze systematisch en transparant waarbij er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. 

Samenwerken
Naast alles wat wij zelf kunnen bieden, werken wij graag samen met andere professionals uit het werkveld om de cliënt/leerling de zorg en aandacht te bieden die nodig is.