Informatie, privacy, registratie en beheer van gegevens
Duidelijke informatie

 1. Steeds als FIVE2CONNECT de cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een voor de cliënt geschikt niveau en vergewist zich ervan dat de cliënt de informatie heeft begrepen.
 2. Als FIVE2CONNECT de informatie elektronisch verschaft, vergewist hij zich ervan of de cliënt deze informatie kan ontvangen.
 3. Indien het belang van de cliënt dit vereist, dient FIVE2CONNECT de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt.
 4. FIVE2CONNECT zorgt ervoor dat de cliënt of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.
  5.FIVE2CONNECT zorgt ervoor dat zij die informatie beschikbaar heeft die het voor de cliënt mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere zorgaanbieders, teneinde een weloverwogen keuze te kunnen maken.
 5. FIVE2CONNECT zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie beschikbaar is op de website, in brochures of in ander schriftelijk materiaal.
  Bevoegdheden van de vertegenwoordiger
 6. De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke
  schriftelijke machtiging van de cliënt. Algemene voorwaarden voor zorg- en dienstverlening
  Algemeen Privacy: bescherming persoonsgegevens
 7. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de e Algemene Verordening Gegevensverwerking.
  12.2. FIVE2CONNECT verbindt zich tot geheimhouding van al hetgeen in het kader van zorg- en dienstverlening plaatsvindt en waarvan FIVE2CONNECT kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. FIVE2CONNECT zal zijn medewerkers
  eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.
  Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 8. FIVE2CONNECT beheert en registreert informatie over de hulp in haar eigen elektronisch cliëntdossier en is tevens aangesloten bij de landelijke verwijsindex risicojongeren. FIVE2CONNECT draagt zorg voor zorgvuldige registratie en beheer
  van gegevens en heeft dit vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. De volledige tekst van het privacyreglement is na te lezen op de website van FIVE2CONNECT (https://www.five2connect.nl).
 9. FIVE2CONNECT draagt zorg dat aan anderen dan de cliënt geen inlichtingen over de cliënt dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de cliënt. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover
  daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
 10. Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg- en dienstverlening overeenkomt en hun vervangers kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
 11. Aan de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige of wilsonbekwame cliënt
  kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging.
 12. De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger zal, voor zover nodig ter uitvoering van deze overeenkomst, FIVE2CONNECT in kennis stellen van de betrokkenheid van (een) andere instelling(-en), bijvoorbeeld ten aanzien van (eerdere) hulp of onderwijs. Zo nodig kan om inzage of afschrift van daarop betrekking hebbende relevante stukken gevraagd worden. Hiervoor vraagt FIVE2CONNECT van te voren toestemming aan de cliënt.
 13. FIVE2CONNECT wisselt gegevens uit met andere instellingen indien dit
  noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot de financiering, uitvoering en continuïteit van de geleverde zorg of te leveren zorg. Dit betreft zowel cliënt specifieke informatie als geaggregeerde informatie.
  Bewaren van gegevens
 14. FIVE2CONNECT bewaart het dossier gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is beëindigd. Gegevens met betrekking tot de cliënt die niet tot het dossier behoren, bewaart FIVE2CONNECT zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt FIVE2CONNECT deze gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de cliënt heeft ontvangen, dan geeft hij deze aan de cliënt terug.
 15. FIVE2CONNECT vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de cliënt, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
 16. FIVE2CONNECT verstrekt de cliënt inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
 17. De cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft het correctierecht. Aan de medewerker
  mag gevraagd worden de inhoud van het dossier te veranderen. De medewerker behoeft niet mee te werken aan het weghalen van informatie. Er mag wel een eigen verklaring toegevoegd worden.
 18. FIVE2CONNECT verleent medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van controles door het zorgkantoor en gemeentes, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving.
 19. Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensverwerking).

Voor vragen neem gerust contact op via het contact formulier of via info@five2connect.nl